Hãy xem những ví dụ này.

  • Whoever designed this building ought to be shot.

(= the person who designed this building – no matter who it is)
(Bất cứ ai thiết kế tòa nhà này đều nên bị bắn bỏ.)

  • I’ll spend my money on whatever I like.

(= the thing that I like – no matter what it is)
(Tôi sẽ tiêu tiền của mình vào bất cứ thứ gì tôi thích.)

  • Whichever date we choose will be inconvenient for some of us.

(= the date that we choose – no matter which it is)
(Bất cứ ngày nào chúng tôi chọn cũng sẽ không tiện cho một số người trong chúng tôi.)

Chúng ta không thể sử dụng who trong mẫu câu này.
KHÔNG DÙNG Who-designed this building ought to be shot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *