Các trạng từ nhấn mạnh thường gặp như very (rất), extremely (vô cùng), terribly (thực sự), just (đúng, chính), almost (hầu như), really (thực sự), right (ngay)…

Các trạng từ này đứng trực tiếp ngay phía trước từ mà nó nhấn mạnh.
Ví dụ:
We all thought she sang very well. (Chúng tôi đều nghĩ rằng cô ấy hát rất hay.)
Everybody was extremely annoyed with Julian. (Mọi người đều vô cùng khó chịu với Julian.)
I’m terribly sorry about last night. (Tôi vô cùng xin lỗi về việc tối qua.)
I’ll see you in the pub just before eight o’clock. (Tôi sẽ gặp bạn trong quán rượu ngay trước tám giờ.)
He threw the ball almost over the house. (Anh ấy ném quả bóng gần như khắp nhà.)
I’m really tired today. (Hôm nay tôi thực sự mệt mỏi.)
She walked right past me. (Cô ấy bước ngay qua tôi.)

Trạng từ almost cũng có thể đứng giữa câu.
Ví dụ:
It was almost dark. (Trời gần như đã tối rồi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *