Hãy nhìn các thành phần câu sau đây.
Chủ ngữ            Động từ          Trạng ngữ
The conference  is                      every year. (Hội nghị diễn ra hàng năm.)
Chủ ngữ            Động từ          Tân ngữ      Trạng ngữ
He                      put                   the coat        over his arm. (Anh ta vắt áo choàng qua cánh tay.)
Những trạng ngữ này không thể bỏ đi được. Chúng rất cần thiết để hoàn chỉnh nghĩa của câu.
Chúng ta có thể bổ sung thêm trạng ngữ vào, ví dụ như:
At last a coach stopped. (Cuối cùng thì xe khách đã dừng lại.)
The coach was carrying detectives on the way home from a conference on crime. (Xe khách đang chở các thám tử về nhà từ buổi hội thảo phòng chống tội phạm.)
He had recently become a detective inspector. (Anh ấy đã trở thành nhân viên điều tra.)
The conference is every year, presumably. (Hội nghị diễn ra hàng năm, có lẽ vậy.)
At once the thief gave the inspector his coat. (Tên cướp ngay lập tức đưa cho thanh tra áo khoác của hắn.)
He probably considered himself rather unlucky. (Có thể anh ta thấy bản thân mình không may mắn.)
He casually put the coat over his arm. (Anh ta thường vắt áo choàng qua cánh tay.)
Những trạng ngữ bổ sung này có thể bỏ đi được. Chúng không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *