Từ để hỏi             Ví dụ                             Từ loại    
who, whom          Who won?                     đại từ
(Ai)                        (Ai đã thắng vậy?)
what                     What happened?           đại từ
(Cái gì)                 (Chuyện gì đã xảy ra vậy?)  
What sport(s)?               từ hạn định
 (Môn thể thao gì?)
which                   Which is/are best?        đại từ
(Cái nào)              (Cái nào tốt nhất?)
Which sport(s)?             từ hạn định
(Môn thể thao nào?)
whose                  Whose was the idea?   đại từ
(Của ai)                (Ý kiến của ai vậy?)
Whose idea was it?       từ hạn định
(Ý kiến của ai vậy?)
where                  Where shall we go?       trạng từ chỉ nơi chốn
(Ở đâu)               (Chúng ta sẽ đi đâu?)    
when                   When did it happen?     trạng từ chỉ thời gian
(Khi nào)             (Chuyện xảy ra khi nào vậy?)  
why                     Why are you here?        trạng từ chỉ nguyên nhân lý do
(Tại sao)             (Sao bạn lại ở đây?)
how                    How do you open it?      trạng từ chỉ phương tiện
(Bằng cách nào) (Làm sao bạn mở nó được?)  
How did they behave?  trạng từ chỉ cách thức
(Họ đã cư xử thế nào?) 
How wide is it?              trạng từ chỉ mức độ
 (Nó rộng bao nhiêu?)
How are you?                tính từ
  (Bạn có khỏe không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *