Chứng chỉ TOEIC
Chứng chỉ TOEIC là sự chứng nhận về trình độ sử dụng tiếng Anh của thí sinh. Chứng chỉ TOEIC được cung cấp theo yêu cầu và có tính thêm phí. Hãy liên hệ với các tổ chức được ETS ủy nhiệm hoặcc văn phòng IIG để biết thêm chi tiết.

Đặc điểm của chứng chỉ TOEIC:

 • Họ tên
 • Điểm nghe, điểm đọc và tổng điểm (10-990)
 • Ngày thi và địa điểm thi
 • Đơn vị tổ chức thi
 • Dấu nổi
 • Kích thước phù hợp để đóng khung

Phiếu điểm thi TOEIC
Phiếu điểm thi TOEIC là sự chứng nhận về trình độ sử dụng tiếng Anh. Phiếu điểm được trả lại cho tất cả các thí sinh. Phiếu điểm phải có ảnh của thí sinh. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với các tổ chức được ETS ủy nhiệm hoặcc văn phòng IIG.

Đặc điểm của phiếu điểm thi TOEIC:

 • Họ tên
 • Điểm nghe, điểm đọc và tổng điểm (10-990)
 • Ngày sinh
 • Số chứng minh nhân dân
 • Ngày thi
 • Ngày điểm thi còn hiệu lực
 • Dấu nổi
 • Đánh giá trình độ thí sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *