Lưu ý

* How about là cách diễn đạt thông thường khi muốn gợi ý thực hiện một hoạt động. “How about” đi kèm với động từ thêm đuôi “-ing

* Hmm… Chú ý là Julia dừng lại một lát. “Hmm” là 1 cách diễn đạt khi muốn nghĩ về một điều gì đó trước khi nói.

* That’s a great idea! Chú ý nhấn mạnh vào từ “great”. Julia vừa nghĩ về diều đó và sau đó quyết định cô ấy thực sự muốn nướng bánh quy.

* The recipe calls for là cách nói khác của “the recipe says we need” (công thức nói chúng ta cần). Cụm từ “call for” cũng có thể dùng để nói về dự báo thời tiết. (They’re calling for rain.)

* …flour, sugar and butter. Đây là một danh sách vì thế cần có một đoạn nghỉ ngắn giữa mỗi loại. Ngoài ra cần chú ý nhấn mạnh vào mỗi thành phần vì đây là những thông tin quan trọng.

* Why don’t you… được dùng để bảo ai đó làm gì, ngoài ra cũng có thể đưa ra lời khuyên, nhưng trong trường hợp này hai người đang quyết định xem ai sẽ làm công việc gì.

* Aisle Chú ý âm “s” câm. “Aisle” là lối đi được sắp xếp trong siêu thị với các sản phẩm đặt trên kệ ở hai bên. Mối lối đi có một số vì thế bạn có thể dễ dàng tìm được thứ bạn muốn.

Các bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại dưới đây để biết thêm về cách dùng các cấu trúc trên khi đi siêu thị.

Dialogue:

LOUISE:     Hey, Julia … Look at those desserts! How about baking some cookies today?
Này Julia … Nhìn đồ tráng miệng kìa! Hôm nay nướng bánh quy nhé?

JULIA:      Hmm… Yeah, that’s a great idea! While we’re here, let’s pick up the ingredients.
Hmm. Ừ, ý kiến hay đó! Trong lúc chúng ta ở đây, hãy lấy thêm nguyên liệu.

JULIA:      OK, what do we need?
Được rồi, chúng ta cần gì đây?

LOUISE:     The recipe calls for flour, sugar and butter. Oh, and we also need eggs and chocolate chips.
Công thức làm món này cần có bột mì, đường và bơ. Ồ, và chúng ta cũng cần trứng và hạt sô cô la nữa.

JULIA:      Why don’t you get the dairy ingredients? You’ll find those in the refrigerated section in the back of the store. I’ll get the dry ingredients — they’re in aisle 10.
Sao bạn không lấy các nguyên liệu từ sữa nhỉ? Bạn sẽ tìm thấy chúng trong khu làm lạnh ở phía sau cửa hàng. Tôi sẽ lấy các nguyên liệu khô – chúng ở gian 10.

LOUISE:     Great! Let’s meet at the checkout.
Tuyệt! Mình gặp nhau ở quầy thanh toán nhé.

JULIA:      OK. See you there.
Được. Vậy gặp bạn ở đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *