Lưu ý

* What can I do for you today ? Chú ý rằng câu hỏi này bắt đầu bằng “What,”, vì vậy, phần ngữ điệu cần xuống giọng ở cuối câu hỏi.

* Or you can send it priority …. Chú ý rằng ngữ điệu được nhấn vào “or”, mang ý nghĩa nhấn mạnh rằng có nhiều khả năng, lựa chọn khác.

* $ 11.35 … $20.35: Chú ý rằng, nhân viên bưu điện thông báo giá bằng hai cách khác nhau. Lần đầu tiên, anh ấy nói “eleven thirty-five” (không nói đơn vị “dollars” và “cents”), lần tiếp theo, anh ấy sử dụng đơn vị “twenty dollars and thirty-five cents”.

* Oh, yeah! được sử dụng để diễn tả ý “Tôi vừa nhớ ra vài thứ.”. Câu này thường được dùng sau câu “I almost forgot.” (Tôi suýt quên mất.)

* Your total comes to….:  được dùng để diễn tả “the cost is….” (giá của sản phẩm là….)

Các bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại dưới đây để biết thêm về cách sử dụng các cấu trúc trên tại bưu điện.

Dialogue

POSTAL CLERK: What can I do for you today?
Nhân viên bưu điện: Tôi có thể giúp gì cho chị?

CAROL: I need to mail this package to New York, please.
Carol: Tôi muốn gửi kiện hàng này tới New York.

POSTAL CLERK: OK, let’s see how much it weights … it’s about five pounds. If you send it express, it will get there tomorrow. Or you can send it priority and it will get there by Saturday.
Nhân viên bưu điện: Vâng, để tôi xem kiện hàng nặng bao nhiêu nhé … khoảng 5 pao. Nếu chị gửi siêu tốc, kiện hàng sẽ đến đó vào ngày mai. Còn nếu chị gửi ưu tiên, kiện hàng sẽ đến đó vào thứ bảy.

CAROL: Saturday is fine. How much will that be?
Carol: Kiện hàng đến đó vào thứ bảy là được. Vậy tôi phải trả bao nhiêu nhỉ?

POSTAL CLERK: $11.35 [eleven thirty-five]. Do you need anything else?
Nhân viên bưu điện: 11.35 đô [11 đô-la và 35 xu]. Chị còn cần gì nữa không?

CAROL: Oh, yeah! I almost forgot. I need a book of stamps, too.
Carol: À có! Tôi suýt quên mất. Cho tôi một tệp tem nữa nhé.

POSTAL CLERK: Your total comes to $20.35 [twenty dollars and thirty-five cents]
Nhân viên bưu điện: Tổng của chị là $20.35 [hai mươi đô-la và ba lăm xu].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *