Xác suất so với Thống kê

Xác suất là thước đo khả năng xảy ra một sự kiện. Vì xác suất là một thước đo được lượng hóa nên nó phải được phát triển với nền tảng toán học. Cụ thể, cấu trúc toán học về xác suất này được gọi là lý thuyết xác suất. Thống kê là bộ môn thu thập, tổ chức, phân tích, giải thích và trình bày dữ liệu. Hầu hết các mô hình thống kê dựa trên các thí nghiệm và giả thuyết, và xác suất được tích hợp vào lý thuyết để giải thích các kịch bản tốt hơn.

Quảng Cáo

Tìm hiểu thêm về Xác suất

Ứng dụng heuristic đơn giản của khái niệm xác suất được tạo ra một nền tảng toán học vững chắc bằng cách đưa ra các định nghĩa tiên đề. Theo nghĩa này, xác suất là nghiên cứu về các hiện tượng ngẫu nhiên, trong đó nó tập trung vào các biến ngẫu nhiên, các quá trình ngẫu nhiên và các sự kiện.

Quảng Cáo

Trong xác suất, một dự đoán được đưa ra dựa trên một mô hình chung, đáp ứng tất cả các khía cạnh của vấn đề. Điều này cho phép xác định độ không đảm bảo và khả năng xảy ra các sự kiện trong kịch bản. Các hàm phân phối xác suất được sử dụng để mô tả xác suất của tất cả các sự kiện có thể xảy ra trong bài toán được xem xét.

Một cuộc điều tra khác trong xác suất là quan hệ nhân quả của các sự kiện. Xác suất Bayes mô tả khả năng xảy ra các sự kiện trước dựa trên xác suất của các sự kiện do các sự kiện gây ra. Hình thức này hữu ích trong trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trong kỹ thuật học máy.

Quảng Cáo

Thông tin thêm về Thống kê

Thống kê được coi là một nhánh của toán học và một cơ quan toán học có nền tảng khoa học. Do bản chất thực nghiệm của những điều cơ bản và cách sử dụng theo định hướng ứng dụng của nó, nó không được phân loại là một môn toán học thuần túy.

Thống kê hỗ trợ các lý thuyết để thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu. Thống kê mô tả và thống kê suy diễn có thể được coi là một bộ phận chính trong thống kê.Thống kê mô tả là nhánh thống kê mô tả các thuộc tính chính của tập dữ liệu một cách định lượng. Thống kê tham chiếu là nhánh của thống kê, đưa ra kết luận về dân số liên quan từ tập dữ liệu thu được từ một mẫu, chịu các biến thể ngẫu nhiên, quan sát và lấy mẫu.

Thống kê mô tả tóm tắt dữ liệu trong khi thống kê suy diễn được sử dụng để đưa ra dự báo và dự đoán nói chung về dân số, từ đó chọn mẫu ngẫu nhiên.

Sự khác biệt giữa Xác suất và Thống kê là gì?

• Xác suất và thống kê có thể được coi là hai quá trình đối lập, hay đúng hơn là hai quá trình nghịch đảo.

• Sử dụng lý thuyết xác suất, tính ngẫu nhiên hoặc không chắc chắn của một hệ thống được đo lường bằng các biến ngẫu nhiên của nó. Do mô hình toàn diện được phát triển, có thể dự đoán được hành vi của các phần tử riêng lẻ. Nhưng trong thống kê, một số lượng nhỏ các quan sát được sử dụng để dự đoán hành vi của một tập hợp lớn hơn trong khi về xác suất, các quan sát hạn chế được chọn ngẫu nhiên từ tập hợp (tập hợp lớn hơn).

• Rõ ràng hơn, có thể nói rằng sử dụng lý thuyết xác suất, các kết quả chung có thể được sử dụng để giải thích các sự kiện riêng lẻ, và các thuộc tính của tổng thể được sử dụng để xác định các thuộc tính của một tập hợp nhỏ hơn. Mô hình xác suất cung cấp dữ liệu liên quan đến dân số.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

• Trong thống kê, mô hình chung dựa trên các sự kiện cụ thể và các thuộc tính của mẫu được sử dụng để suy ra các đặc điểm của dân số. Ngoài ra, mô hình thống kê dựa trên các quan sát / dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *