Ta dùng should hay ought to để nói về một điều gì đó là có thể, cả ở trong hiện tại hoặc tương lai.
They should have/ought to have our letter by now. (Có thể giờ họ đã nhận được thư của chúng tôi rồi.)
We should know/ought to know the result soon. (Chúng ta sẽ biết kết quả sớm thôi.)

Ở dạng phủ định bình thường ta dùng shouldn’t.
We shouldn’t have long to wait.
(Có thể chúng ta sẽ không phải chờ lâu.)

Should ought to có nghĩa khác là “nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp”. Ta không thể dùng những từ này cho thứ xảy ra sai sót.
The train should be on time. (Chuyến tàu sẽ đến đúng giờ.) KHÔNG DÙNG The train should be late.

Chú ý: Để diễn tả sự có thể ta cũng có thể dùng be likely to hoặc will probably
We‘re likely to know the result soon./We‘ll probably know the result soon.
(Chúng ta sẽ biết kết quả sớm thôi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *