Hầu hết các trạng từ ở dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất đều được thành lập bằng cách thêm more, most.
Ví dụ:
Could you talk more quietly? (Cậu có thể nói khẽ hơn không?)
KHÔNG DÙNGCould you talk quietlier?

Các trạng từ mà có cùng dạng thức với tính từ, và 1 số trạng từ khác thì khi chuyển sang so sánh hơn, so sánh hơn nhất ta thêm -er, -est. Các từ thường gặp là fast, early, late, hard, long, near, high, low, soon, well (better, best), badly (worse, worst), và trong giao tiếp thân mật thì có thể thêm -er, -est với các từ như easy, slow, loud, quick.
Ví dụ:
Can you drive any faster? (Cậu có thể lái nhanh hơn chút được không?)
Can you come earlier? (Cậu tới sớm hơn được không?)
Talk louder. (Nói to lên nào.)
We’ve all got terrible voices, but I sing worst of all. (Chúng tôi đều có giọng hát dở, nhưng tôi thì hát kém nhất.)

Lưu ý các dạng thức so sánh bất quy tắc của far (farther/further, farthest/furthest), much (more, most), little (less, least).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *