1. Trả lời

Chúng ta thường dùng Why not?, không dùng Why? trong câu trả lời ngắn cho những phát biểu phủ định.
Hãy so sánh:
They’ve decided to move to Devon. ~ Why?
(Họ quyết định chuyển đến Devon. ~ Tại sao?)
I can’t manage tomorrow evening. ~ Why not? 
(Tự nhiên hơn Why?)
(Tớ không thể xoay xở được tối mai. ~ Tại sao không?)

Why not? cũng được dùng để đồng ý cho một lời đề nghị.
Ví dụ:
Let’s eat out this evening. ~ Yes, why not?
(Hãy đi ra ngoài ăn tối nay. ~ Được, tại sao lại không chứ?

2. Why should…

Cấu trúc với whyshould theo sau có thể diễn đạt sự ngạc nhiên.
Ví dụ:
I wonder why she should want to go out with me.
(Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại muốn đi chơi với tôi.)

Cấu trúc này có thể dùng để nói về sự tức giận hay từ chối làm gì đó.
Ví dụ:
I don’t see why we should have to pay for your mistake.
(Tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải trả tiền vì lỗi của anh.)
Give me a cigarette. ~ Why should I? 
(Đưa tôi điếu thuốc. ~ Sao tôi phải đưa?)

3. Cấu trúc nguyên thể

Why có thể có động từ nguyên thể không to theo sau. Cấu trúc này nói về một hành động không cần thiết, vô ích.
Ví dụ:
Why argue with him? He’ll never change his mind.
(Sao lại cãi nhau với anh ta? Anh ta sẽ không bao giờ đổi ý đâu.)
KHÔNG DÙNG: Why arguing…? HAY Why to argue…?
Why pay more at other shops? We have the best value.
(Sao lại phải trả nhiều tiền hơn ở những cửa hàng khác? Chúng tôi có giá tốt nhất rồi.

Why not + động từ nguyên thể không to được dùng để đề nghị.
Ví dụ:
Sandy’s in a bad mood. ~ Why not give her some flowers?
(Sandy đang không vui. ~ Sao không tặng hoa cho cô ấy nhỉ?)

Why don’t… có thể dùng theo cách tương tự.
Ví dụ:
Why don’t you give her some flowers?
(Sao anh không tặng hoa cho cô ấy?)
Why don’t we go and see Julie?
(Sao chúng ta không đi gặp Julie nhỉ?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *