Whose là sở hữu từ có nghĩa ‘của ai/của cái nào’, được dùng trong câu hỏi và mệnh đề quan hệ. Who’s là hình thức rút gọn của Who is hoặc who has.
Hãy so sánh:
 Whose is that coat?
(Áo khoác đó của ai vậy?)
KHÔNG DÙNG: Who’s is that coat?
It was a decision whose importance was not realised at the time.
(Đó là một quyết định mà tầm quan trọng của nó vẫn chưa nhìn ra được lúc này.)
KHÔNG DÙNG: …who’s importance…
– Do you know anybody who’s going to France in the next few days?
(Cậu có biết bất cứ ai sẽ đến Pháp trong vài ngày tới không?)
KHÔNG DÙNG: ...anybody whose going…
I’ve got a cousin who’s never been to London.
(Tôi có người em họ chưa từng đến Luân Đôn.)
KHÔNG DÙNG: whose never been

Cũng có sự lẫn lộn tương tự giữa its và it’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *