Khi dùng when (đề cập đến tương lai) chúng ta chắn chắn một điều gì đó sẽ xảy ra. Nếu dùng if, chúng ta không chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
Hãy so sánh:
I’ll see you at Christmas when we’re all at Sally’s place. (We are certain to be at Sally’s place.)
(Tớ sẽ gặp cậu vào Giáng sinh khi chúng ta ở nhà Sally.) (Chúng ta chắc chắn ở nhà Sally.)
I’ll see you in August if I come to New York. (Perhaps I’ll come to New York, perhaps not.)
(Tớ sẽ gặp cậu vào tháng tám nếu tớ đến New York.) (Có thể tớ sẽ đến New York, có thể không.)

Để nói về những tình huống và sự cố lặp đi lặp lại hay có thể đoán trước (với nghĩa ‘bất cứ khi nào’), chúng ta có thể dùng cả whenif với nghĩa khác đôi chút.
Ví dụ:
When/If you heat ice, it turns to water.
(Nó bạn làm nóng băng, nó sẽ chảy thành nước.)
When/If I’m in Liverpool, I usually stay with my sister.
(Khi tôi ở Luân Đôn, tôi luôn ở với chị tôi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *