Grateful là từ thường dùng để nói về phản ứng của ai  đó trước một sự tử tế, việc làm giúp đỡ…
Ví dụ:
I’m very grateful for all your help.
(Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của anh.)
KHÔNG DÙNG:I’m very thankful…
She wasn’t a bit grateful to me for repairing her car.
(Cô ấy không có một chút biết ơn nào với việc tôi sửa xe cho cô ấy.)

Thankful được dùng khi nói về cảm xúc nhẹ nhõm của ai đó vì đã thoát khỏi nguy hiểm hoặc vượt qua những trải nghiệm không vui.
ví dụ:
I’m thankful that we got home before the storm started.
(Tôi biết ơn vì chúng ta về đến nhà trước khi cơn bão tới.)
We feel very thankful that she didn’t marry after all.
(Chúng tôi cảm thấy biết ơn rằng cô ấy đã không kết hôn.)
Well, I’m thankful that’s over.
(Tôi biết ơn vì mọi chuyện đã kết thúc.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *