1. Mạo từ

Mạo từ a/an thường được lược bỏ sau sort of, kind of type of. Nhưng trong văn phong thân mật, không trang trọng chúng ta vẫn có thể dùng cấu trúc có mạo từ.
Ví dụ:
That’s the funny sort of (a) car.
(Đó là một kiểu xe ngộ nghĩnh.)
What sort of (a) bird is that?
(Đó là loại chim nào thế?)

2. Số ít và số nhiều

Khi chúng ta nói về một chủng loại, chúng ta dùng sort of, kind of type of với một danh từ số ít theo sau.
Ví dụ:
This sort of car is enormously expensive to run.
(Loại xe đó rất chạy rất tốn.)
I’m interested in any new type of development in computer science.
(Tôi hứng thú với bất kỳ loại phát triển mới nào trong khoa học máy tính.)

Sort of, kind of type of số ít cũng có thể có danh từ số nhiều theo sau, đặc biệt là trong văn phong không trang trọng.
Ví dụ:
I’m interested in any new type of developments in computer science.
(Tôi hứng thú với bất kỳ loại phát triển mới nào trong khoa học máy tính.)

Có thể dùng từ hạn định số nhiều (these those).
Ví dụ:
These sort of cars are enormously expensive to run.
(Những loại xe đó rất chạy rất tốn.)
Do you smoke those kind of cigarettes?
(Cậu có hút những loại thuốc lá kia không?)

3. Làm giảm nhẹ

Trong văn phong thân mật, không trang trọng, sort of kind of có thể dùng trước hầu hết bất cứ từ hoặc cụm từ nào, hoặc cuối câu, để diễn tả điều chúng ta ta đang nói rất không chính xác hay kém chính xác.
Ví dụ:
We sort of thought you might forget.
(Chúng tớ đại loại nghĩ cậu có thể quên.)
I’ve had sort of an idea about what we could do.
(Tớ đại loại là đã có ý tưởng về những gì chúng ta có thể làm.)
She’s kind of strange.
(Cô ấy kiểu kỳ cục.)
I’ve changed my mind, kind of.
(Tớ đổi ý rồi, đại loại thế.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *