1. Số lượng không xác định

Cả some và any có thể chỉ số lượng hoặc con số không xác định. Chúng được dùng khi chúng ta không chú tâm đến chính xác là bao nhiêu.
Ví dụ:
I need to buy some new clothes.
(Tôi cần mua mấy bộ quần áo mới.)
Is there any milk left?
(Có còn chút sữa nào không?)

2. Sự khác nhau

Some được dùng thông dụng nhất trong mệnh đề khẳng định. Any (với nghĩa này) là một từ không xác định và thông dụng trong câu hỏi và nghi vấn.
Hãy so sánh:
I want some razor blades. (Tôi muốn một vài lưỡi dao cạo.)
Have you got any razor blades? (Anh có dao cạo không?)
Sorry, I haven’t got any razor blades. (Xin lỗi, tôi không có cái dao cạo nào cả.)

3. Some trong câu hỏi

Chúng ta dùng some trong câu hỏi nếu chúng ta mong nhận lại một câu trả lời ‘Yes’ hoặc muốn khuyến khích họ nói ‘Yes’ – ví dụ trong lời đề nghị và yêu cầu.
Ví dụ:
Have you brought some paper and a pen? (Mong người nghe mang chúng.)
(Cậu có mang bút và giấy không?)
Would you like some more meat?
(Anh có muốn thêm chút thịt không?)
Could I have some brown rice, please?
(Tôi có thể lấy thêm một chút gạo lứt không?)

4. Any trong mệnh đề khẳng định

Chúng ta dùng any trong mệnh đề khẳng định sau các từ có nghĩa phủ định hoặc giới hạn như never, hardly, without, little.
Ví dụ:
You never give me any help.
(Anh không bao giờ giúp đỡ tôi.)
I forgot to get any bread.
(Tôi quên lấy bánh mỳ.)
There’s hardly any tea left.
(Không còn chút trà nào.)
We got there without any trouble.
(Chúng tôi đến đó mà không gặp bất cứ rắc rối nào.)

5. Mệnh đề if

Cả some và any đều thông dụng trong mệnh đề if.
Ví dụ:
If you want some/any help, let me know.
(Nếu anh cần giúp đỡ, hãy cho tôi biết.)

Đôi khi any được dùng để chỉ ‘nếu có bất cứ’.
Ví dụ:
Any cars parked in this road will be towed away.
(= If there are any cars parked in this road, they will…)
(Nếu có bất cứ xe nào đỗ ở con đường này, chúng sẽ bị kéo đi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *