Sothen có thể dùng trong lời đáp với nghĩa ‘vì sự việc như vậy’, ‘theo những gì bạn đã nói’.
Ví dụ:
It’s more expensive to travel on Friday. ~ Then/So I’ll leave on Thursday.
(Đi du lịch vào thứ 6 thì đắt hơn. ~ Vậy thì tôi sẽ đi vào thứ 5.)
I’ll be needing the car. ~ Then/So I suppose I’ll have to take a taxi.
(Tôi sẽ cần xe hơi. ~ Vậy tôi cho rằng mình sẽ phải bắt tắc-xi.)

So (không phải then) có thể dùng khi cùng một người nói muốn kết nối hai ý với nghĩa ‘theo những gì tôi đã nói’.
Ví dụ:
It’s more expensive to travel on Friday so I’ll leave on Thursday.
(Đi du lịch vào thứ 6 thì đắt hơn vì vậy tôi sẽ đi vào thứ 5.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *