Shade là sự bảo vệ tránh khỏi mặt trời.
Ví dụ:
I’m hot. Let’s find some shade to sit in.
(Tớ nóng. Hãy tìm chỗ dâm nào để ngồi đi.)
The temperature’s 30 degrees in the shade.
(Nhiệt độ là 30 độ trong bóng dâm.)

Shadow là ‘hình ảnh’ được tạo ra bởi một vùng không được chiếu sáng.
Ví dụ:
In the evening your shadow is longer than you are.
(Vào buổi tối, cái bóng của cậu còn cao hơn cả cậu.)
There’s an old story about a man without a shadow.
(Có một câu chuyện về một người đàn ông không có bóng.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *