Price là cái mà bạn phải trả khi mua gì đó. Prize là cái mà bạn nhận khi làm một điều đặc biệt hoặc nếu bạn thắng một cuộc thi.
Ví dụ:
What’s the price of the green dress? (Cái váy màu xanh giá bao nhiêu?)
KHÔNG DÙNG:prize of the green dress?
She received the Nobel prize for physics. (Cô ấy được nhận giải Nô ben vật lý.)
KHÔNG DÙNG: …the Nobel price…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *