1. opposite và facing

Chúng ta không dùng in front of với nghĩa ‘across a road/river/room…from‘. Ý này thường được diễn đạt bằng opposite hoặc facing. (Anh-Mỹ cũng dùng across from).
Ví dụ:
There’s a garage opposite my house. (Có một ga ra đối diện nhà tôi.)
KHÔNG DÙNG: in front of my house.
She stood at the other side of the table facing me.
(Cô ấy đứng ở phía bên kia chiếc bàn đối diện tôi.)
KHÔNG DÙNG:...in front of me.
The man sitting across from me was smoking a pipe. (Anh-Mỹ)
(Người đàn ông ngồi đối diện tôi đang hút một tẩu thuốc.)

2. in front of và opposite

Hãy so sánh:
There’s a bus stop in front of the school.
(Có một điểm dừng xe bus ngay trước trường.) (Điểm dừng xe bus ở cùng một bên đường với trường học.)
There’s a bus stop opposite the school.
(Có một điểm dừng xe bus đối diện trường.) (Điểm dừng xe bus ở phía bên kia đường.)

In front of thường trái nghĩa với behind (phía sau).
Ví dụ:
The women in front of me in the post-office queue had a complicated problem. I always find myself behind people like that.
(Người phụ nữ đứng trước tôi trong hàng đợi của bưu điện gặp phải môt vấn đề rất phức tạp. Tôi luôn thấy mình ở phía sau những người như vậy.)

3. In front of và in the front of

Nếu bạn đang in front of một nơi, xe cộ… có nghĩa là bạn đang ở bên ngoài nó; nếu bạn đang in the front of nó, có nghĩa bạn đang ở trong nó.
Hãy so sánh:
We stood in front of her car so that she couldn’t drive off.
(Chúng tôi đứng trước xe của cô ấy để mà cô ấy không thể lái xe đi.)
Her husband was sitting in the front of the car. He looked frightened.
(Chông cô ấy đang ngồi hàng ghế đầu trong xe. Anh ta trông hoảng sợ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *