Chúng ta thường nói ai đó có cơ hội làm gì (somebody has the opportunity to do/of doing something).
Ví dụ:
I have the opportunity to go to Denmark next year.
(Năm sau tôi có cơ hội đi Đan Mạch.)

Possibility không được dùng với cấu trúc này. Thông thường chúng ta sẽ nói there is a possibility of something happening (có khả năng cho một việc gì đó xảy ra).
Ví dụ:
There’s a possibility of my going to Denmark next year. (= I may go…)
(Có khả năng tôi sẽ đi Đan Mạch năm sau.)
KHÔNG DÙNG: I have the possibility to go to Denmark…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *