1. No one

No one (có thể viết là no-one trong Anh-Anh) có nghĩa giống như nobody (không một ai). Từ này không có of theo sau.
Ví dụ:
No one wished me a happy birthday.
(Không một ai chúc mừng sinh nhật tôi cả.)
KHÔNG DÙNG: No one of my friends…
I stayed in all evening waiting, but no one came.
(Tôi chờ cả buổi tối nhưng không một ai đến.)

2. None

Để diễn tả ý ‘không một ai’, chúng ta có thể dùng none (of), not any (of) hay not one (of) (nhấn mạnh hơn). Không dùng no one theo cách này.
Ví dụ:
None of my friends wished me a happy birthday.
(Không một người bạn nào chúc mừng sinh nhật tôi cả.)
haven’t read any of his books.
(Tôi chưa đọc bất cứ quyển sách nào của ông ấy.)
Not one of my shirts is clean.
(Tôi không có cái áo sơ mi sạch nào.)
KHÔNG DÙNG: No one of my shirts …
Have you found any blackberries? ~ Not one.
(Có tìm thấy quả mâm xôi nào không? ~ Không một quả nào.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *