Chúng ta dùng no more với danh từ để nói về số lượng hay mức độ là bao nhiêu.
Ví dụ:
There’s no more bread. (Không còn bánh mỳ.)

Chúng ta không dùng no more trong tiếng Anh chuẩn hiện đại như một trạng từ để diễn tả sự dừng lại của một hành động và tình huống. Thay vào đó, chúng ta dùng no longer (thường đứng trước động từ), not…any longer hay not…any more.
Ví dụ:
no longer support the Conservative party.
(Tôi không còn ủng hộ Đảng Bảo thủ nữa.)
KHÔNG DÙNG: I no more support…
This can’t go on any longer.  (Chuyện này không thể tiếp tục thêm được nữa.)
I’m not helping you any more. (Tôi không giúp đỡ anh nữa.)

Anymore có thể viết như một từ, đặc biệt trong Anh-Mỹ.
Ví dụ:
Annie doesn’t live here anymore.
(Annie không sống ở đây nữa.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *