Hai từ mang nghĩa giống nhau và đều được dùng thông dụng. Trong tiếng Anh-Anh, perhaps thường được dùng thông dụng hơn trong văn phong trang trọng.
Ví dụ:
Maybe/Perhaps it’ll stop rainning soon.
(Có thể trời sẽ tạnh mưa sớm.)
Julius Caesar is perhaps the greatest of Shakespeare’s early plays.
(Julius Caesar có lẽ là vở kịch kinh điển nhất của Shakespeare.)
Người Anh thường phát âm perhaps‘praps’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *