Lose (phát âm /lu:z/) là động từ bất quy tắc (lose – lost – lost).

Loose (phát âm /lu:s/) là tính từ (trái nghĩa với tight).
Ví dụ:
I must be losing weight – my clothes all feel loose.
(Tôi hẳn là đã sụt cân – tôi cảm thấy quần áo rất rộng.)
KHÔNG DÙNG: I must be loosing weight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *