– Sau các cụm như go to school, go to work, chúng ta dùng giới từ in chứ không dùng to để nói về vị trí của trường học, nơi làm việc.
Ví dụ:
He went to school in Bristol.
(Anh ấy từng học ở Bristol.)
KHÔNG DÙNG:He went to school to Bristol.

– Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng at.
Ví dụ:
She went to university at/in Oxford.
(Cố ấy từng học ở Oxford.)

– Sau arriveland, chúng ta dùng giới từ in (hoặc at) chứ không dùng to.
Ví dụ:
We arrive in Bangkok on Tuesday morning.
(Chúng tối tới Bangkok vào sáng thứ 3.)
KHÔNG DÙNG: We arrive to Bangkok...
What time do we land at Barcelona?
(Mấy giờ chúng ta hạ cánh xuống Barcelona?)
KHÔNG DÙNG:land to Barcelona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *