Sickill đều có nghĩa là ốm/ không khoẻ. (ill ít được sử dụng trong Anh-Mỹ trừ khi trong hình thức trang trọng.)
Ví dụ:
George didn’t come in last week because he was ill/sick.
(George không tới vào tuần trước vì anh ấy bị ốm.)

“ill” thường không đứng trước danh từ.
Ví dụ:
I’m looking after my sick mother. (Thông dụng hơn my ill mother.)
(Tôi đang chăm sóc cho người mẹ ốm yếu của tôi.)

Be sick có nghĩa là nôn.
Ví dụ:
I was sick three times in the night.
(Tôi bị nôn 3 lần trong đêm.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *