– Trong tiếng Anh của người Anh, danh từ số nhiều holidays thường được dùng để nói về một kỳ nghỉ dài/ lớn trong năm. Trong những trường hợp khác, ta thường dùng danh từ số ít holiday.
Hãy so sánh:
Where are you going for your summer holiday(s)?
(Cậu sẽ đi đâu vào kỷ nghỉ hè này?)
We get five days’ Christmas holiday this year.
(Chúng ta có 5 ngày nghỉ lễ Giáng sinh năm nay)

– Từ holiday thường được dùng trong cụm từ on holiday luôn là số ít.
Ví dụ:
I met Marianna on holiday in Norway.
(Tôi gặp Marianne vào kỳ nghỉ ở Na Uy.)
KHÔNG DÙNG: …on/in holidays…

– Khi nói về kỳ nghỉ, người Mỹ thường dùng từ vacation. (Trong tiếng Anh-Anh, vacation chủ yếu dùng để nói về thời gian nghỉ của các trường đại học). Holiday chủ yếu được dùng trong tiếng Anh-Mỹ để nói về một ngày nghỉ lễ được quần chúng tổ chức (như Ngày lễ Tạ Ơn) khi mà mọi người không phải đi làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *