Chúng ta sử dụng here để chỉ nơi chốn của người nói hay người viết, còn there là để chỉ những nơi khác.
Ví dụ:
(on the telephone) Hello, is Tom there? ~ No, I’m sorry, he’s not here. 
(trên điện thoại) Xin chào, Tom có đó không? ~ Không, tôi rất tiếc, anh ấy không ở đây.
KHÔNG DÙNG: …he’s not there.
Don’t stay there in the corner by yourself. Come over here and talk to us.
(Đừng đứng 1 mình ở góc đó. Hãy đến đây và nói chuyện cùng chúng mình nào.

Chú ý rằng here và there không được dùng như danh từ (nouns)
Ví dụ:
This place is terrible./ It is terrible here. (Chỗ này kinh khủng thật)
KHÔNG DÙNG: Here is terrible
Did you like that place? (Bạn có thích nơi đó không?)
KHÔNG DÙNGDid you like there?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *