Giới từ before thường dùng khi nói về thời gian, còn giới từ in front of thường dùng khi nói về vị trí, nơi chốn.
Ví dụ:
I must move my car before nine o’clock. (Tớ phải di dời xe trước 9 giờ.)
It’s parked in front of the post office. (Nó được đỗ phía trước cửa bưu điện.)

Thông thường before được dùng khi đề cập đến thời gian, tuy nhiên nó cũng được dùng để nói về vị trí, như trong các trường hợp sau:
-Khi nói về trật tự trong hàng, danh sách, văn bản….
Ví dụ:
Do you mind? I was before/in front of you? (Bạn không phiền chứ? Tớ xếp trước bạn đấy.)
Her name comes before mine in the alphabet. (Tên cô ấy xếp trước tên tôi theo bảng chữ cái.)
We use “a” before a consonant and “an” before a vowel. (Chúng ta dùng a trước một phụ âm và an trước 1 nguyên âm.)

– Khi dùng với nghĩa “trước sự hiện diện của” (một ai đó quan trọng).
Ví dụ:
I came up before the magistrates for dangerous driving last week. (Tôi đã phải ra hầu trước tòa vì lái xe gây nguy hiểm cho người khác vào tuần trước.)

– Dùng trong các cụm before one’s eyes (trước mắt ai), before one’s very eyes (ngay trước mắt ai – nhấn mạnh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *