Go được dùng để nói về toàn bộ quá trình di chuyển. Get được dùng chủ yếu để nói về sự kết thúc quá trình di chuyển (tức đến nơi nào đó).
Ví dụ:
– I go to work by car and Lucy goes by train. (Tớ đi làm bằng ô tô còn Lucy đi làm bằng tàu.)
I usually get there first. (Tớ luôn đến đó đầu tiên.)

– I went to a meeting in Bristol yesterday. (Tớ đã đi tới cuộc họp ở Bristol vào ngày hôm qua.)
I got to the meeting at about eight o’clock. (Tớ đến buổi họp lúc khoảng 8h.)

Ta thường dùng get khi muốn nói việc phải trải qua khó khăn mới đến được nơi nào đó.
Ví dụ:
It wasn’t easy to get through the crowd. (Không dễ mà băng qua được đám đông đó đâu.)
I don’t know how we’re going to get over the river. (Tớ không rõ chúng ta sẽ băng qua sông bằng cách nào nữa.)
Can you tell me how to get to the police station? (Bạn có thể chỉ đường cho tôi đến đồn cảnh sát được không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *