Ta có thể dùng forget khi muốn nói đến việc vô tình bỏ quên thứ gì đó.
Ví dụ:
Oh damn! I’ve forgotten my umbrella. (Thôi chết! Tớ quên mang ô rồi.)

Tuy nhiên chúng ta thường dùng leave khi đề cập đến nơi mà chúng ta bỏ quên đồ.
Ví dụ:
Oh damn! I’ve left my umbrella at home. (Thôi chết! Tớ để quên ô ở nhà rồi.)
KHÔNG DÙNG:Oh damn! I’ve forgotten my umbrella at home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *