Female male dùng để nói về giới tính của người, động vật, thực vật.
Ví dụ:
A female fox is called a vixen. (Cáo cái thì được gọi là vixen.)
A male duck is called a drake. (Vịt đực thì được gọi là drake.)

Feminie masculine thì được dùng để chỉ những phẩm chất, hành vi điển hình của phụ nữ và đàn ông.
Ví dụ:
She has a very masculine laugh. (Cô ấy có điệu cười rất nam tính.)
It was a very feminie bathroom. (Đó là căn phòng tắm rất điệu đà.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *