1. Khi nói về khoảng cách
Chúng ta có thể dùng cả farther further khi nói về khoảng cách. Chúng có nghĩa như nhau.
Ví dụ:
Edinburgh is farther/further away than York. (Edinburgh thì xa hơn so với thành phố York.)

2. Khi dùng với nghĩa “thêm, bổ sung”
Ta dùng further, không dùng farther với nghĩa “thêm, bổ sung, cao hơn, tiến bộ hơn“.
Ví dụ:
For further information, see page 6. (Để có thêm thông tin, hãy xem tại trang 6.)
College of Further Education (trường cao đẳng đào tạo sau trung học)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *