Experiment là cuộc thí nghiệm mà ai đó thực hiện để biết được kết quả hoặc để chứng minh điều gì đó. Experiment thường đi với động từ do, bản thân experiment cũng là 1 động từ.
Ví dụ:
We did an experiment in the chemistry lesson, to see if you could get chlorine gas from salt. (Chúng tớ đã thực hiện 1 cuộc thí nghiệm trong giờ hóa học, để xem liệu có thể thu được khí clo từ muối không.)
KHÔNG DÙNG: We did an experience in the chemestry lesson, to see if you could get chlorine gas from salt. 
I’m experimenting with a new perfume. (Tớ đang thử nghiệm loại nước hoa mới.)

Experience là trải nghiệm mà ai đó trải qua trong đời. Experience thường đi với động từ have. Bản thân experience cũng là 1 động từ.
Ví dụ:
I had a lot of interesting experiences during my year in Africa. (Tớ đã có nhiều trải nghiệm thực sự thú vị trong năm tớ ở Châu Phi.)
KHÔNG DÙNG: I had a lot of interesting experiments during my year in Africa.
Have you ever experienced the feeling that you were going mad? (Cậu đã bao giờ trải qua cảm giác như cậu sắp phát điên lên chưa?)
KHÔNG DÙNG: Have you ever experimented the feeling that you were going mad? 

Danh từ không đếm được experience có nghĩa là “kinh nghiệm” mà ai đó có được sau khi làm việc gì.
Ví dụ:
Sales person wanted – experience unnecessary. (Cần tuyển nhân viên kinh doanh – không yêu cầu kinh nghiệm.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *