Chúng ta dùng cả during in để diễn tả hành động xảy ra vào thời gian nào.
Ví dụ:
We’ll be on holiday during/in August. (Chúng ta sẽ nghỉ lễ vào tháng Tám.)
I woke up during/in the night. (Tôi tỉnh giấc vào giữa đêm.)

Chúng ta dùng during khi muốn nhấn mạnh rằng hành động xảy ra suốt 1 khoảng thoài gian nào đó.
Ví dụ:
The shop’s closed during the whole of August. (Cửa hàng đóng cửa suốt tháng Tám.)
KHÔNG DÙNG: The shop’s closed in the whole of August.

Ta cũng dùng during khi nói về 1 sự kiện, hoạt động hay trải nghiệm nào đó (chứ không nói về khoảng thời gian).
Ví dụ:
He had some strange experiences during his military service. (Anh ấy đã có một vài trải nghiệm kỳ lạ trong quá trình phục vụ quân ngũ.)
KHÔNG DÙNG: He had some strange experiences in his military service.
I’ll try to phone you during the meeting.  (Tớ sẽ cố gọi cho cậu trong cuộc họp.)
KHÔNG DÙNG: I’ll try to phone you in the meeting.
I met them during my stay in China. (Tớ đã gặp họ khi ở Trung Quốc.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *