Hầu hết mọi người đều sử dụng từ city (thành phố) để nói về những thị trấn (town) lớn và quan trọng, chẳng hạn như Anh có các thành phố như Belfast, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Manchester, LiverpoolLondon.
City (thành phố) được sử dụng chính xác là để chỉ một thị trấn mà được ban cấp bậc là thành phố bởi Vua hoặc Nữ Hoàng (ở Anh) hoặc cơ quan nhà nước (ở các nước nói tiếng Anh khác).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *