1. which và what: sự khác nhau

Chúng ta đều có thể dùng which và what với nghĩa hơi khác nhau chút.
Ví dụ:
Which/What is the hottest city in the world?
(Đâu là thành phố nóng nhất trên thế giới?)
Which/What train did you come on?
(Cậu lên con chuyến tàu nào?)
Which/What people have influenced you most in your life?
(Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời bạn?)

Chúng ta hay dùng which khi chỉ có một số lựa chọn giới hạn.
Ví dụ:
We’ve got white or brown bread. Which will you have?
(Tự nhiên hơn … What will you have?)
(Chúng tôi có bánh mì thường và bánh mỳ nâu. Anh muốn dùng loại nào?)
Which size do you want – small, medium or large?
(Chị muốn cỡ nào – nhỏ, vừa hay lớn?)

Khi không có giới hạn sự lựa chọn, ta dùng what.
Ví dụ:
What language do they speak in Greenland?
(Tự nhiên hơn  Which language …)
(Người ta nói ngôn ngữ gì ở Greenland?)
What’s your phone number?
(Số điện thoại của anh là gì?)
KHÔNG DÙNGWhich is your phone number? 

2. Từ hạn định

Trước danh từ, chúng ta có thể dùng cả what và which để hỏi về người và vật.
Ví dụ:
Which teacher do you like best?
(Cậu thích nhất giáo viên nào?)
Which colour do you want – green, red, yellow or brown?
(Cậu muốn màu nào – xanh, đỏ, vàng, hay nâu?)
What writers do you like?
(Cậu thích nhà văn nào?)

4. Không có danh từ

Khi những từ này không có danh từ hoặc đại từ theo sau, chúng ta thường dùng who, chứ không dùng which, để chỉ người.
Ví dụ:
Who won – Smith or Fitzgibbon?
(Ai thắng – Smith hay Fitzgibbon?)
KHÔNG DÙNG: Which won…?
Who are you going out with – Lesley or Maria?
(Cậu sẽ đi chơi với ai – Lesley hay Maria?)

Tuy nhiên, which có thể dùng để xác định ai đó và what được dùng để hỏi về nghề nghiệp và nhiệm vụ của họ.
Ví dụ:
Which is your husband? ~ The one in jeans.
(Ai là chồng cậu? ~ Người mặc quần jeans.)
So Janet’s the Managing Director. What’s Peter?
(Vậy Janet là Giám đốc quản lý. Thế còn Peter là gì?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *