1. Sự khác biệt giữa by và with
– Cả by with đều có thể được dùng để miêu tả ai đó làm việc gì bằng cách nào, nhưng giữa chúng có điểm khác biệt lớn.
– Chúng ta dùng by để nói về hành động – những gì chúng ta làm để đạt được mục đích, còn dùng with để nói về công cụ – những gì chúng ta dùng để đạt được mục đích.
Ví dụ:
I killed the spider by hitting it. (Tớ giết con nhện bằng cách đập chết nó.). Lưu ý sau by dùng dạng V-ing.
I killed the spider with a shoe. (Tớ giết con nhện bằng 1 chiếc giày.) => giày là công cụ
KHÔNG DÙNG: I killed the spider by a shoe.

A. I got where I am by hard work. (Tớ đạt được vị trí hiện giờ nhờ/bằng cách làm việc chăm chỉ.)
B. No, you didn’t. You got there with your wife’s money. (Đâu có, cậu có được vị trí đó bằng tiền của vợ cậu thì có.)

Without dùng với nghĩa ngược lại so với by with.
Ví dụ:
I got her to listen by shouting. (Tớ khiến cô ấy phải lắng nghe bằng cách hét lên.)
It’s difficult to get her to listen without shouting. (Rất khó để có thể khiến cô ấy lắng nghe nếu không hét lên.)

We’ll have to get it out with a screwdriver. (Chúng ta sẽ phải lấy nó ra bằng 1 chiếc tua vít.)
We can’t get it out without a screwdriver. (Chúng ta không thể lấy nó ra nếu không có tua vít.)

2. Trong các dạng bị động
Trong các câu bị động, by được dùng trước tác nhân – tức người/vật gây ra hành động.
Ví dụ:
I was interviewed by three directors. (Tôi được phỏng vấn bởi 3 vị giám đốc.)
My car was damaged by a falling branch. (Xe tớ bị hư hại do một cành cây rơi trúng.)

Chúng ta thường dùng with để nói về công cụ, dụng cụ được dùng bởi ai đó.
Ví dụ:
He was killed by a heavy stone. (Ông ấy bị giết bởi 1 tảng đá nặng.) => Câu này có thể hiểu là hòn đá là tác nhân gây ra cái chết của ông ấy, hòn đá rơi trúng và khiến ông ấy tử vong.
He was killed with a heavy stone. (Ông ấy bị giết bởi 1 tảng đá nặng.) => hòn đá là công cụ được ai đó dùng để giết ông ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *