By có nghĩa là “ngay bên cạnh”,  by diễn tả vị trí gần hơn so với near.
Ví dụ:
We live near the sea. (Chúng tôi sống gần biển.) => có thể cách vài kilomet
We live by the sea. (Chúng tôi sống ngay bờ biển.) => Gần biển hơn và có thể nhìn thấy biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *