Bring up (danh từ là upbringing) chủ yếu được dùng để nói về sự giáo dục đạo đức, xã hội mà cha mẹ dạy trẻ ở nhà, còn educate (danh từ là education) được dùng để chỉ sự dạy dỗ liên quan đến các hoạt động trí não, văn hóa ở trường.
Ví dụ:
Lucy was brought up by her aunt and educated at the local school. (Lucy được nuôi dưỡng bởi dì của con bé và được dạy dỗ/theo học tại trường học trong địa phương.)
Their kids are very badly brought up – always screaming and fighting. (Con cái họ được nuôi dạy không tốt – lúc nào cũng la hét và đánh nhau.)
KHÔNG DÙNG: Their kids are very badly educated – always screaming and fighting.

Which is better: a good upbringing and a bad education, or the opposite? (Điều gì là tốt hơn, việc được nuôi dạy tốt ở nhà, nhưng không được học hành tử tế hay là điều ngược lại?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *