Arise có nghĩa là “ xuất hiện, xảy ra, nảy sinh“. Nó hầu hết được sử dụng với các chủ ngữ là danh từ trừu tượng.
Ví dụ:
A discussion arose about the best way to pay. (Một buổi thảo luận đã được tổ chức để bàn bạc về cách thức thanh toán tốt nhất.)
I’m afraid a difficulty has arisen. (Tôi e là vừa có rắc rối phát sinh.)

Rise thì thường mang nghĩa là “nâng cao, tăng“.
Ví dụ:
The prices keep rising. (Giá cả cứ tiếp tục tăng cao.)
What time does the sun rise? (Mặc trời mọc lúc mấy giờ?)
My hopes are rising. (Hy vọng của tôi ngày càng cao.)

Lưu ý rằng khi muốn nói “thức dậy, ngủ dậy“, ta thường dùng get up, chỉ dùng rise trong văn phong đặc biệt trang trọng.

Arise và Rise là những động từ bất quy tắc.
Arise – Arose – Arisen
Rise – Rose – Rosen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *