1. Although và though
– Cả although và though đều được sử dụng như một liên từ và đều có nghĩa “dù, mặc dù“. Trong các tình huống giao tiếp thân mật thì though được sử dụng nhiều hơn.
– Dùng although và though để giới thiệu một sự việc/sự kiện (thuộc mệnh đề A), trong khi mệnh đề chính (mệnh đề B) lại mang nghĩa tương phản lại.
Ví dụ:
Although/Though I don’t like him (A), I agree that he’s a good manager(B). (Mặc dù tôi không ưa ông ấy, tôi đồng tình rằng ông ấy là một vị quản lý giỏi.)
I’d quite like to go out (B), although/though it’s a bit late (A). (Tôi muốn đi ra ngoài, dù trời cũng hơi muộn rồi.)

– Chúng ta thường dùng Even though khi muốn nhấn mạnh vào ý tương phản.
Ví dụ:
Even though I didn’t understand a word, I kept smiling. (Dù tôi không hiểu bất cứ một từ nào, tôi vẫn mỉm cười.)

2. But và However
– But và however đều mang nghĩa là “tuy nhiên, nhưng“, dùng trong mệnh đề mang thông tin bất ngờ (mệnh đề B).
Ví dụ:
I don’t like him (A), but I agree that he’s a good manager (B). (Tôi không ưa ông ấy, nhưng tôi đồng tình rằng ông ấy là một vị quản lý giỏi.)
I don’t like him (A). However, I agree that he’s a good manager (B). (Tôi không ưa ông ấy, nhưng tôi đồng tình rằng ông ấy là một vị quản lý giỏi.)
It’s a bit late (A), but I’d quite like to go out (B). (Trời hơi muộn rồi, nhưng tôi muốn đi ra ngoài.)
It’s a bit late (A); however, I’d quite like to go out (B). (Trời hơi muộn rồi, nhưng tôi muốn đi ra ngoài.)

– Điểm khác nhau giữa but và howeverBut là một liên từ, nó được dùng để nối hai mệnh đề, và nó thường đứng đầu mệnh đề thứ hai; còn however là một trạng từ, về mặt ngữ pháp nó không nối 2 mệnh đề với nhau, vì thế however luôn đứng sau dấu chấm câu hoặc dấu chấm phẩy (;) như trong các ví dụ trên.

– However có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu. Nó thường được tách ra khỏi mệnh đề bằng một hoặc hai dấu phẩy, tùy thuộc vào vị trí của nó trong câu.
Ví dụ:
However, the police did not believe him. (Tuy nhiên, cảnh sát không tin anh ta.)
The police, however, did not believe him. (Tuy nhiên, cảnh sát không tin anh ta.)
The police did not believe him, however. (Tuy nhiên, cảnh sát không tin anh ta.)

3. Dùng though như một trạng từ
Chúng ta có thể dùng though như một trạng từ với nghĩa là “tuy nhiên“, though thường đứng ở cuối câu.
Ví dụ:
-Nice day. (Đúng là một ngày đẹp trời đúng không.)
Yes. Bit cold, though. (Ừ, tuy nhiên hơi lạnh.)
-The strongest argument, though, is economic and not political. (Tuy nhiên tranh luận mạnh mẽ nhất lại thuộc về ngành kinh tế, chứ không phải chính trị)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *