All Every đều có thể được dùng để nói về tổng thể người hoặc vật, hoặc về toàn bộ các thành viên của một nhóm/tổ chức. Nhưng giữa chúng có một số sự khác biệt nhỏ về nghĩa, every thường mang nghĩa là “mọi” (mọi người/vật, tức đều như nhau, không có trường hợp ngoại lệ khác). Hai từ này cũng được sử dụng trong các cấu trúc khác nhau.

1. All và Every với danh từ
Every đứng trước danh từ số ít. Với cùng nghĩa đó thì All lại được dùng với danh từ số nhiều.
Ví dụ:
Every child needs love. (Mọi đứa trẻ đều cần có tình yêu thương.)
All children need love. (Tất cả trẻ em đều cần có tình yêu thương.)
KHÔNG DÙNG: All child needs love.

Every light was out. (Tất cả đèn đều đã tắt.)
All (of) the lights were out. (Tất cả đèn đều đã tắt.)

2. All và Every với từ hạn định (determiners)
Chúng ta thường dùng all (of) với các từ hạn định (như mạo từ, tính từ sở hữu, đại từ chỉ định), nhưng không dùng every đứng trước hoặc sau các từ này.
Ví dụ:
All (of) the plates were broken. (Tất cả đĩa đều đã bị vỡ hết.)
Every plate was broken. (Tất cả đĩa đều đã bị vỡ hết.)
KHÔNG DÙNG: Every the plate was broken. The every plate was broken.

I’ve written to all (of) my friends. (Tôi đã viết thư cho tất cả bạn bè tôi.)
I’ve written to every friend I have. (Tôi đã viết thư cho tất cả những người bạn mà tôi có.)
KHÔNG DÙNG: I’ve written to every my friend. I’ve written to my every friend.

3. All và Every với danh từ không đếm được (uncountables)
Chúng ta có thể dùng All nhưng không dùng Every trước danh từ không đếm được.
Ví dụ: I like all music. (Tôi thích tất cả các loại nhạc.)
KHÔNG DÙNG: I like every music.

4. Phân biệt all day và every day.
All day có nghĩa là cả ngày (từ sáng đến tối), trong khi every day có nghĩa là mọi ngày,tất cả các ngày (từ thứ hai đến chủ nhật).
Ví dụ:
She was here all day. (Cô ấy đã ở đây cả ngày.)
She was here every day. (Ngày nào cô ấy cũng có mặt ở đây.)
All week/month/year… và every week/month/year cũng phân biệt tương tự như all dayevery day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *