Theo tiêu chuẩn viết là all right (ổn, chấp nhận được, không sao). Alright thông dụng hơn, nhưng nhiều người vẫn coi alright không phải là từ đúng, nên tốt nhất chúng ta nên tránh dùng alright trong văn phong trang trọng.
Ví dụ:
Is the coffee all right? (Cà phê ổn chứ?)
Your work is all right but I’m sure you could do better. (Tác phẩm của bạn thì cũng chấp nhận được, nhưng tôi nghĩ bạn có thể làm tốt hơn thế.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *