1. Affect
Affect  động từ (verb) mang nghĩa “có ảnh hưởng đến /có tác động làm thay đổi ai/cái gì.
Ví dụ:
The cold weather affected everybody’s work. (Thời tiết lạnh làm ảnh hưởng đến công việc của tất cả mọi người.)
Your opinion will not affect my decision. (Ý kiến của bạn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tôi.)

2. Effect
– Effect là một danh từ (noun) mang nghĩa “sự ảnh hưởng/ sự thay đổi“.
Cấu trúc have an effect on somebody/ something = affect: có ảnh hưởng đến /có tác động làm thay đổi ai/cái gì.
Ví dụ:
The war had a serious effect on pertrol prices. (Chiến tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá xăng dầu.)
= The war seriously affected petrol prices. (Chiến tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá xăng dầu.)

– Effect cũng là một động từ nhưng mang nghĩa “thực hiện, tạo ra“.
Ví dụ:
We didn’t effect much improvement in sales last year. (Chúng tôi đã không tạo ra được nhiều cải thiện trong doanh số bán hàng năm ngoái.)
These drugs can sometimes effect miraculous cures. (Những loại thuốc này đôi khi có thể tạo ra/có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *