Có thể dùng About On với nghĩa là “về” hoặc “về vấn đề”, nhưng giữa chúng có sự khác biệt.
Xét các ví dụ sau:
– a book for children about Africa and its people (một cuốn sách cho trẻ em về Châu Phi và người dân ở đó)
a textbook on African history (một cuốn sách giáo khoa về lịch sử của Châu Phi)
– a conversation about money (một cuộc hội thoại về chủ đề tiền bạc)
a lecture on economics (một bài giảng về kinh tế học)
Như vậy có thể thấy, chúng ta thường sử dụng “about” khi nói về các chủ đề thông thường, chung chung trong giao tiếp, và dùng “on” khi muốn nói một cuốn sách, một bài phát biểu… viết/nói chuyên sâu về một chủ đề chuyên ngành nào đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *