Lưu ý

Mr. Wilson, I’d like you ( Ngài Wilson, tôi muốn ông …).  Lưu ý rằng ngữ điệu sẽ đi lên ở “Mr. Wilson,” được sử dụng để gọi tên, gây sự chú ý với một ai đó. Hãy nghe âm “d” trong “I’d like.” Nó có nghĩa là “I would like“, nó rất khác so với I like. (“I’d like” nghĩa giống với “I would like” hoặc “I want.”)

Dr. Smith is an economist. (Tiến sĩ Smith là một nhà kinh tế học). Chú ý rằng trọng âm trong “economist.” Từ nội dung này chứa thông tin mới, vì vậy nó được nhấn mạnh . Có bốn âm tiết trong từ “economist,”  và trọng âm ở âm tiết thứ hai (e-CON-o-mist).

He just finished writing … (Ông ấy vừa mới viết xong…). “just” (vừa mới) có nghĩa là quá khứ gần đây. “Just” thường được sử dụng với động từ ở thì quá khứ đơn vì hành động đã được hoàn thành. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành  (He’s just finished writing … ).

Development program (Chương trình phát triển). Vì hai từ này tạo thành một danh từ ghép, nên trọng âm chính rơi vào  “development.”

By any chance? có nghĩa tương tự như “possibly.” (có thể). Chú ý rằng ngữ điệu đi lên được sử dụng trong câu hỏi yes/no để chứng minh điều gì đó là đúng.

Các bạn hãy theo dõi hội thoại dưới đây để biết thêm về cách dùng của những lời giới thiệu trang trọng.

Dialogue:

MARGARET: Mr. Wilson, I’d like you to meet Dr. Edward Smith.
Ngài Wilson, tôi muốn giới thiệu ông với tiến sĩ Edward Smith.

MR. WILSON: It’s nice to meet you, Dr. Smith.
Rất vui được gặp ngài, tiến sĩ Smith.

DR. SMITH: Pleasure to meet you, too.
Tôi cũng vậy, thật vui khi gặp ông.

MARGARET: Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade.
Tiến sĩ Smith là một nhà kinh tế học. Ông vừa viết xong một cuốn sách về thương mại quốc tế.

MR. WILSON: Oh? That’s my field, too. I work for the United Nations.
Oh? Đó cũng là lĩnh vực của tôi. Tôi làm việc cho Liên Hợp Quốc

DR. SMITH: In the Development Program, by any chance?
Trong Chương trình Phát triển đúng không?

MR. WILSON: Yes. How did you guess?
Vâng. Làm thế nào ngài đoán được?

DR. SMITH: I’ve read your articles on technical assistance. They’re excellent.
Tôi đã đọc bài viết của ông về viện trợ kỹ thuật. Chúng rất xuất sắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *