1. Một mệnh đề nguyên thể có to có thể diễn đạt một mục đích.
Laura has gone to town to do some shopping. (Laura đến thị trấn để đi mua sắm.)
I’m writing to enquire about activity holidays. (Tôi viết thư này để biết thêm về các hoạt động nghỉ lễ.)
To get a good seat, you need to arrive early. (Để có chỗ ngồi tốt, bạn cần đến sớm.)

Chú ý:
a. Trong tiếng Anh-Anh thông thường, ta thường dùng go and/comeand hơn là go to/come to.
I’ll go and fetch a hammer. (Tôi sẽ đi và lấy búa.)
Come and have a look at this. (Lại đây và nhìn cái này đi.)

Người Mỹ thường nói: I’ll go fetch a hammer.
b. Sau goingcoming ta dùng nguyên thể có to.
Mark is coiming to look at the photos. (Mark đang tiến đến xem ảnh.)

2. Ta đôi khi có thể dùng mệnh đề nguyên thể có to để diễn tả kết quả, dù cho cách sử dụng này hơi mang tính văn chương.
Laura came home to find her house on fire. (Laura về nhà và thấy nhà mình bị cháy.)
He grew up to be a handsome young man. (Cậu bé lớn lên và trở thành một chàng trai trẻ đẹp trai.)

Nguyên thể có to có thể diễn đạt ý ” tin xấu” theo sau “tin tốt”. Ta thường dùng only trước nguyên thể.
I found my keys only to lose them again. (Tôi tìm được chìa khóa để rồi lại làm mất chúng.)
Charles arrived for the concert (only) to find it had been cancelled. (Charles đến buổi hòa nhạc để rồi thấy nó đã bị hủy.)

3, Mệnh đề nguyên thể cũng có thể diễn đạt một bình luận trong câu.
To be frank, you didn’t make a very good impression. (Nói thật, cô đã không tạo ấn tượng tốt.)
I’m a bit tired of sightseeing, to tell you the truth. (Tôi đã quá mệt mỏi với những chuyến tham quan, nói cho anh biết sự thật.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *