Có rất nhiều từ có thể thay thế If trong câu và một trong số đó là imagine (that), suppose (that) (dùng để nói về điều gì đó có thể xảy ra); providing (that), provided (that), as/so long as, on condition (that) (dùng để đưa ra điều kiện).
Ví dụ:
Imagine we could all fly. Wouldn’t that be fun!
(Hãy tưởng tượng tất cả chúng ta đều có thể bay. Không phải thế rất thú vị sao!)
Supposing you’d missed the train. What would you have done?
(Giả sử anh bị lỡ chuyến tàu. Anh sẽ làm gì?)
You can borrow my bike providing/provided you bring it back.
(Anh có thể mượn xe đạp của tôi miễn là anh mang trả lại.)
I give you the day off on condition that you work on Saturday morning.
(Tôi sẽ cho cậu nghỉ một ngày với điều kiện cậu làm bù vào sáng thứ 7.)
You’re welcome to stay with us as/so long as you share the expenses.
(Cậu được chào đón ở lại đây miễn là cậu cùng chi trả các khoản chi phí với bọn tớ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *